Les empreses que contractin persones en la modalitat de formació i aprenentatge poden elaborar un pla de formació orientat a la consecució de la titulació o la certificació professional corresponent. L’empresa (o el treballador) demana al centre educatiu l’assessorament sobre el reconeixement o validació dels possibles aprenentatges assolits o que podria adquirir a l’empresa, a partir del seu pla de formació-treball i se li fa l’orientació corresponent cap a la concreció d’una oferta formativa individualitzada integrada per:

  • Reconeixement o validació de la prèvia formació i experiència laboral.
  • Matriculació al centre educatiu pel curs sencer o les unitats formatives o mòduls professionals necessaris per a la compleció de la formació.

En el centre educatiu, la formació es realitzarà segons la modalitat autoritzada pel cicle formatiu. El centre educatiu facilitarà les dades corresponents a la formació associada a aquesta modalitat de conveni.

La incorporació de col·lectius singulars a la formació professional inicial pretén que aquestes persones puguin accedir i cursar un cicle formatiu de forma flexible, mitjançant la matrícula per mòduls o unitats formatives soltes o mitjançant processos formatius adaptats a les seves circumstàncies sociolaborals, facilitant-ne l’accés a una formació tècnic-professional adequada a les seves necessitats d’inserció o reinserció laboral i reciclatge o adaptació professional.

Els centres educatius tenen autonomia per adaptar les seves programacions i potenciar els itineraris formatius personals amb la finalitat d’afavorir l’aprenentatge al llarg de la vida. Per atendre millor les persones que vulguin capitalitzar aprenentatges relacionats amb els ensenyaments de formació professional i per afavorir el seu accés a aquests ensenyaments, els centres poden establir vincles (convenis) amb les empreses.