L’Institut Ferran Tallada posa a disposició de la comunitat educativa i la ciutadania en general la informació més rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest espai de transparència. Aquest espai s’anirà omplint amb les dades relatives a transparència a mesura que les tinguem disponibles.


L’objectiu d’aquest espai és facilitar l’accés a la informació pública d’una manera estructurada, permanent i actualitzada per fer més propera i transparent la gestió del Consorci d’Educació, d’acord amb la normativa vigent (Llei 19/2013, de 9 de desembre, Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Informació institucional i organitzativa:

  1. Carta de serveis: La Carta de Serveis explica a la ciutadania quins son els serveis que l’Institut ofereix a la ciutadania, i en quines condicions generals. Aquesta Carta forma part de les nostres Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC).
  2. Carta de compromís: Les cartes de compromís expliquen el compromís que pren l’alumnat, les seves famílies i el centre educatiu. Són diferents depenent de si l’alumnat és major o menor d’edat.
  3. El Projecte Educatiu de Centre (PEC)
  4. Pla d’emergència
  5. Projecte lingüístic
  6. Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) volen explicar el funcionament general del centre. Les NOFC han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu i en la Programació General.
  7. Programació General Anual (PGA) 2023-2024
  8. Pla de Comunicació 2022
  9. Política de Qualitat

Informació econòmica i pressupostària:

Acords del Consell Escolar:

Registre d’Activitats de Tractament