Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Les qualificacions professionals incloses en el títol son:

  • Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinar-se amb les famílies, l’equip educatiu i amb altres professionals. (UC1027_3)
  • Programar, organitzar, realitzar i avaluar processos d’intervenció educativa de centre i de grup d’infants. (UC 1028_3)
  • Desenvolupar programes d’adquisició i entrenament en hàbits d’autonomia i salut, i programes d’intervenció en situacions de risc. (UC 1029_3)
  • Promoure i implementar  situacions de joc com a eix de l’activitat i del desenvolupament infantil. (UC1030_3)
  • Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius de l’infantil com a medi de creixement personal i social. (UC1031_3)
  • Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l’entorn mitjançant el contacte amb els objectes, i les relacions de l’infant amb els seus iguals i amb les persones adultes. (UC 1032_3)
  • Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de zero a sis anys. (UC1033_2)

Més informació: