Si vols complir els teus somnis organitzant activitats d´animació en un creuer, en un hotel o càmping. Si vols fer de la teva professió un animador esportiu, turístic i de lleure, aquest és el teu cicle!

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva té la formació específica per dirigir activitats d´ensenyament i programar activitats turístiques i de temps lliure.

Què estudiaré?

El CFGS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva  capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquests estudis substitueixen el cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE).

Avantatges de cursar el CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva:

  • Pràctiques en empreses
  • Accés a la universitat
  • Inserció laboral a través de la borsa de treball

Sortides professionals:

La superació del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva permet accedir al món laboral com a:

Sortides acadèmiques:

Amb el Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Més informació:

Requisits d’accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.