• Estratègia Digital Centre
  • Part estratègica
   • Comissió digital
   • Diagnosi Selfie
   • Objectius EDC
   • Planificació EDC
   • Avaluació i millora
  • Cultura digital
   • Documentació bàsica
   • Usuaris del centre
   • Comunicació
   • Competència alumnat
   • Competència professorat
   • Calendaris
   • Serveis digitals
   • Maquinari

Què és l’Estratègia Digital del Centre?

L’estratègia digital de centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Part estratègica

Seguint les indicacions del document definició de l’EDC, s’ha estructurat aquesta part en 4 fases:

 • Diagnosi
 • Objectius
 • Planificació i Seguiment
 • Avaluació i millora

 

Comissió Digital

La comissió digital és l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir el nostre centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, ha de ser l’equip impulsor de l’Estratègia Digital de Centre.

Per portar a terme aquesta funció, ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius.

El curs 2021-2022 la Comissió digital del nostre centre està formada per:

 • David Sanchez (Coordinador TAC)
 • Albert Hoyo
 • Àngels López

 

Diagnosi Selfie

L’aplicació SELFIE està desenvolupada per la Unió Europea i ens ajuda als centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia en el nostre centre.

L’eina Selfie es basa en el Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg) publicat el desembre de 2015.  La seva finalitat és donar suport a les organitzacions educatives per procedir a la seva digitalització d’una forma sistemàtica i estratègica i perquè els responsables d’elaboració de polítiques puguin dissenyar, implementar i avaluar intervencions de polítiques per a la integració i l’ús eficaç de tecnologies d’aprenentatge digital en Educació i Formació. És el primer marc de referència paneuropeu per millorar la competència digital de les institucions educatives.

Veure Selfie

 

Objectius EDC

 1. Definir el desplegament de la competència digital de l’alumnat (CDA)
 2. Potenciar la formació contínua de competència digital del professorat.
 3. Unificar criteris d’avaluació i feedback online.
 4. Millorar l’acolliment digital de professorat
 5. Millorar l’acollida digital de l’alumnat.
 6. Millorar l’acolliment digital de les famílies.
 7. Analitzar i recollir documents de cultura digital.
 8. Crear un banc de recursos digitals per a professorat i alumnat.