El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme pertany a l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada total de 1.155 hores.

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació. Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals. Aquest té una durada de 660 hores.

Avantatges de cursar el CFGM de Tècnic en Salvament i Socorrisme al Ferran Tallada:

 • Pràctiques en empreses
 • Accés directe a Cicle Superior de Salvament i Socorrisme aquàtic
 • Accés a grau universitari
 • Opció de preparació de les proves físiques d’accés a INEFC
 • Inserció laboral a través de la borsa de treball

Et pot interessar saber que…

Com a novetat des del curs 2020-2021, el CFGM de Salvament i Socorrisme també es pot cursar a la vegada amb el Batxillerat. És una nova modalitat d’estudis que permet obtenir ambdós títols en tres anys: Batxillerat + CFGM Futbol. Aquí trobaràs més informació sobre el Batxillerat Esportiu i més en concret sobre el Batxillerat de Salvament i Socorrisme.

Sortides professionals:

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

 • monitor o monitora de salvament i socorrisme,
 • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,
 • socorrista en piscines,
 • socorrista en parcs aquàtics,
 • socorrista en piscines naturals.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir al món laboral, com a:

 • entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,
 • coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme,
 • responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural,
 • socorrista en platges marítimes,
 • socorrista en platges fluvials,
 • socorrista en llacs i embassaments,
 • socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,
 • socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,
 • socorrista en activitats nauticoesportives,
 • àrbitre auxiliar.

Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Més informació:

Requisits d’accés:

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d’accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.