El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Futbol és una especialitat de la modalitat esportiva de futbol.

El primer nivell d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Avantatges de cursar el CFGM de Tècnic en Futbol al Ferran Tallada:

 • Pràctiques en empreses
 • Accés directe a Cicle Formatiu de Grau Superior de Futbol
 • Opció de preparació de les proves físiques d’accés a INEFC
 • Inserció laboral a través de la borsa de treball del Ferran Tallada

 

Et pot interessar saber que…

Com a novetat des del curs 2020-2021, el CFGM de Futbol també es pot cursar a la vegada amb el Batxillerat. És una nova modalitat d’estudis que permet obtenir ambdós títols en tres anys: Batxillerat + CFGM Futbol. Aquí trobaràs més informació sobre el Batxillerat Esportiu i més en concret sobre el Batxillerat de Futbol.

Sortides professionals:

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

 • entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
 • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva,
 • promotor o promotora de futbol.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica
esportiva, que els permet accedir al món laboral, en feines relacionades amb:

 • l’entrenament de futbolistes i equips,
 • l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,
 • la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol,
 • l’arbitratge.

Sortides acadèmiques:

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica
esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si  tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova o bé tenen el títol de batxiller o batxillerat, i
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

Més informació:

Requisits d’accés:

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 2. Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.