Els estudis de CFGS de Mediació Comunicativa capaciten per desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes, o tinguin dificultats en la comunicació, el llenguatge i la parla; així com programes de promoció, de les persones sordes i sordcegues usuàries de la llengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.

Avantatges de cursar el CFGS en Mediació Comunicativa al Ferran Tallada:

 • Pràctiques en empreses
 • Inserció laboral a través de la borsa de treball
 • Accés a la universitat

Organització Curricular:

La durada del CFGS en Mediació Comunicativa és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics, en horari de tarda de 14:30 a 20:00.

Sortides professionals:

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d’integració social
 • Educador/a d’educació especial
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Més informació:

Requisits d’accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari, o tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat polivalent (BUP)
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es fa la prova.