El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Bàsquet és una especialitat de la modalitat esportiva de bàsquet.

El cicle inicial de Basquetbol capacita per concretar, dinamitzar i intervenir en activitats d’iniciació de basquetbol;  acompanyar, animar, dirigir, organitzar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i  esdeveniments propis d’aquesta etapa, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes. Té una durada de 430 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de Basquetbol.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar, i dirigir l’entrenament en l’etapa de tecnificació esportiva en basquetbol; coordinar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquesta etapa; organitzar activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell o inferior, tot això d’acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l’activitat. Té una durada de 575 hores. Si se supera el curs, s’obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Basquetbol.

Aquests cicles inicial i final al Ferran Tallada es fan en dos cursos acadèmics. La durada total és de 1.005 hores.

Avantatges de cursar el CFGM de Tècnic en Bàsquet al Ferran Tallada:

 • Pràctiques en empreses
 • Accés directe a Cicle Formatiu de Grau Superior de Bàsquet
 • Accés al Batxillerat
 • Inserció laboral a través de la borsa de treball del Ferran Tallada
 • Opció de cursar el CFGM de Bàsquet amb el Batxillerat Esportiu, obtenint així una doble titulació en 3 anys.

 

Et pot interessar saber que…

Com a novetat des del curs 2022-2023, el CFGM de Bàsquet també es pot cursar a la vegada amb el Batxillerat. És una nova modalitat d’estudis que permet obtenir ambdós títols en tres anys: Batxillerat + CFGM Bàsquet. Aquí trobaràs més informació sobre el Batxillerat Esportiu i més en concret sobre el Batxillerat de Bàsquet.

Sortides professionals:

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

 • entrenador o entrenadora de bàsquet en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
 • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva,
 • promotor o promotora de bàsquet.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic d’esport o tècnica d’esport que els permet accedir al món laboral, com a:

 • entrenador o entrenadora de nivell 2 de basquetbol,
 • director tècnic o directora tècnica de club de base,
 • coordinador o coordinadora d’escoles de basquetbol.

Sortides acadèmiques:

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic d’esport o tècnica d’esport que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de basquetbol, si en superen la prova general d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova o bé tenen el títol de batxiller o batxillerat;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova o bé tenen el títol de batxiller o batxillera, i
 • al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades).

Requisits d’accés:

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any que es fa la prova.
 2. Superar una prova específica d’accés o acreditar el mèrit esportiu d’haver competit durant almenys una temporada en qualsevol categoria de competició esportiva des de la categoria infantil fins a la categoria absoluta. 

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.