L’Institut Ferran Tallada ofereix  els estudis de Formació Professional de Grau Bàsic en Accés i Conservació d’Instal·lacions Esportives. Són uns estudis configurats en dos anys acadèmics, amb pràctiques en empreses el segon curs.

Aquest grau està pensat per l’alumnat d’entre 15 i 17 anys que hagi cursat 3r d’ESO i vulgui aconseguir el títol de l’ESO tot vinculant-se al món laboral amb l’obtenció del títol de Tècnic bàsic en Accés i conservació d’instal·lacions esportives.

Què estudiaré?

El CFGB en Accés i conservació d’instal·lacions esportives et capacitarà per realitzar operacions auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants de la instal·lació esportiva, el suport a l’organització d’activitats físic esportives seguint les instruccions de superiors o pla de treball, la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte i la reposició o preparació d’avaries de nivell bàsic, operant amb la qualitat indicada, i actuant en condicions de seguretat i de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i comunicant-te de manera oral i escrita en llengua catalana, castellana, així com en alguna llengua estrangera.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides professionals:

Les persones que superen el cicle formatiu d’Accés i conservació d’instal·lacions esportives obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO, que els permet accedir al món laboral com a:

 • acompanyant d’usuaris en instal·lacions esportives,
 • auxiliar d’arxiu,
 • auxiliar de control d’instal·lacions esportives,
 • auxiliar d’informació,
 • auxiliar d’oficina,
 • auxiliar de serveis generals,
 • ajudant de control i manteniment,
 • classificador i repartidor de correspondència,
 • conserge de col·legis,
 • conserge d’instal·lacions.
 • conserge de piscines,
 • mosso de vestuari de piscines,
 • ordenança,
 • subaltern de dependències,
 • subaltern de piscines,
 • recepcionista,
 • taquiller,
 • telefonista en serveis centrals d’informació.

Continuïtat acadèmica:

Les persones que superen el cicle foramatiu en Accés i conservació d’instal·lacions esportives obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO, que els permet accedir:

• a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà

T’interessarà saber que…

Si t’apassiona l’esport, al Ferran Tallada podràs seguir formant-te en la familia professional d’Activitats Físiques i Esportives i d’Ensenyaments Esportius amb:

I després…

Més informació:

Condicions d’accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir complerts 15 anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obilgatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica. L’institut de procedència ha d’haver expedit un informe del Consell Orientador.
 • Haverel títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,

** Es realitzarà una entrevista familiar, individual i de traspàs d’informació amb el centre de procedència abans de procedir a la matriculació de l’alumne/a.**